پنجشنبه 6 مهر 1402   10:23:47
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
برنامه ترمی گروه فضای سبز
دوشنبه 28 تیر 1389

ترم 1

ترم 2

نام درس

واحد

پیشنیاز - همنیاز

نام درس

واحد

پیشنیاز - همنیاز

ریاضی عمومی

3

 

خاکشناسی

3

 

زیست شناسی

2

 

هوا و اقلیم شناسی

3

 

فیزیک

3

 

گیاهشناسی 2

3

 

اندیشه اسلامی 1

2

 

رسم فنی

2

 

آشنایی با کامپیوتر

2

 

فارسی

3

 

زبان عمومی

3

 

اکولوژی

3

 

گیاهشناسی1

3

 

 

 

 

جمع واحدها

18

 

جمع واحدها

17

 

ترم 3

ترم 4

نام درس

واحد

پیشنیاز - همنیاز

نام درس

واحد

پیشنیاز - همنیاز

حاصلخیزی خاک و کودها

3

 

طراحی سیستمهای آبیاری

3

 

باغبانی

3

 

چمنکاری

3

 

بیان تصویری

3

 

گلکاری

4

 

آبیاری عمومی

3

 

آئین زندگی

2

 

آمار و احتمالات

3

 

اصول طراحی

4

 

اندیشه اسلامی 2

2

 

 

 

 

جمع واحد

17

 

جمع واحدها

16

 

ترم 5

ترم 6

نام درس

واحد

پیشنیاز - همنیاز

نام درس

واحد

پیشنیاز - همنیاز

طراحی فضاهای شهری

4

 

طراحی کاشت گیاهان زینتی

4

 

مصالح و روشهای ساختمانی

2

 

کارگاه عکاسی

2

 

کاربرد کامپیوتر در فضای سبز

3

 

تاریخ اسلام

2

 

انسان و محیط زیست

2

 

تفسیر عکسهای هوایی

3

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

 

سمینار

1

 

درختان و درختچه های زینتی

3

 

کارآموزی

2

 

تربیت بدنی 1

1

 

مساحی ونقشه برداری

3

 

جمع واحدها

17

 

جمع واحدها

17

 

ترم 7

ترم 8

نام درس

واحد

پیشنیاز - همنیاز

نام درس

واحد

پیشنیاز - همنیاز

سازه ها در فضای سبز

3

 

طراحی پارک های ویژه

3

 

طراحی پارک وپارک سازی

4

 

طراحی محوطه های ویژه

3

 

گیاهان آپارتمانی

2

 

جامعه شناسی عمومی

2

 

تفسیر قرآن

2

 

جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی

3

 

پروژه

4

 

تربیت بدنی 2

1

 

مدیریت فضای سبز

2

 

تاریخ معماری و مهندسی

4

 

جمع واحدها

17

 

جمع واحدها

17