شنبه 29 شهريور 1399   07:45:06
معرفی کارکنانبيشتر
احمد صدیقی

1393/12/9 شنبه

احمد صدیقی

سمت: رئیس اداره تدارکات و کارپردازی

تلفن محل کار: 33339883

تلفن داخلی: 250