سه‌شنبه 5 تیر 1403   22:10:39
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف معاونت توسعه و پشتیبانی
یکشنبه 15 فروردین 1389

-          همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه .

-          رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف .

-          ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحد های تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.

-          نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری ، استخدامی ،مالی و معاملاتی و حقوقی دانشگاه .

-          ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

-          اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد های تابعه .

-          شرکت در شوراها ،کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری ،استخدامی ،مالی ،معاملاتی و حقوقی در چار چوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه .

-          نظارت ، همکاری و اظهار نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط .

-          تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه .

-          انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط با هماهنگی مدیریت طرح ، برنامه و بودجه.

-          بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح .

-          همکاری با دیگر معاونتها و واحد های مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهسی و دانشجویی آن .

-          نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه .