چهارشنبه 13 مهر 1401   21:27:46
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

آئین نامه ها دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه‌شنبه 4 مهر 1391 آئین نامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه ملایر

                                                                                                                                                                     

مقدمه

دستورالعمل اجرایی دوره دکترا به منظور ایجاد وحدت رویه در برگزاری این دوره در سطح دانشگاه تدوین گردیده است. به موجب این دستورالعمل که مبتنی بر آیین نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ( آیین نامه مصوب جلسه775 مورخ 8/8/1389 شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی) دوره دکتری شامل بخش دو مرحله آموزشی و پژوهشی می باشد.مرحله آموزشی با پذیرفته شدن داوطلب در امتحان ورودی آغاز و به ارزیابی جامع ختم می شود. مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز می شود و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می گیرد. مجموع واحدهای دوره دکترا 36 واحد است که در شیوه آموزشی-پژوهشی 12 تا 18واحد آن، واحدهای درسی و باقی مانده واحد آن مربوط به تنظیم رساله دکتراست. تمرکز اصلی در برنامه دوره دکتری بر پژوهش استوار می باشد و واحدهای درسی به منظور تقویت توان علمی دانشجو در اجرای فعالیتهای پژوهشی دوره در نظر گرفته شده اند.

تعاریف و اختصارات آئین نامه

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در آئین نامه به کار می رود:

وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

دوره دکتری: منظور دوره دکترای تخصصی(Ph.D)  است.

گروه: منظور کوچکترین واحد سازمانی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه است.

آیین نامه: منظور آئین نامه دوره دکتراست.

کمیته راهبری: منظورکمیته ای است که هدایت رساله دانشجو را بر عهده دارد.

هیأت داوران: منظور هیأتی است که ارزیابی نهایی رساله دانشجو در دوره دکترا را بر عهده دارد.

شرایط پذیرش

ماده 1-  شرایط ورود به دوره دکترا:

الف)  داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

ب) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تائید » وزارت«

ج) داشتن صلاحیت علمی

د) داشتن توانایی در زبان خارجی

تبصره 1: نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی در زبان خارجی بر اساس آئین نامه آزمون ها ی نیمه متمرکز ورودی دکترا مصوب وزارت تعیین می شود.

تبصره 2: داوطلبان واجد شرایط ادامه تحصیل در دوره دکترا از طریق آیین نامه استعدادها ی درخشان در دانشگاه پذیرفته می شوند.

استاد راهنما

 

ماده2-  داوطلبین پذیرفته شده در دوره دکترا پس از ثبت نام، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را زیر نظر استاد راهنما انجام می دهند.

ماده 3-  استاد راهنما در مقطع دکترا باید عضو هیأت علمی دانشگاه و واجد شرایط زیر باشد:

3-1- حداقل مرتبه استادیاری

3-2- دو سال سابقه تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

3-3- راهنمایی حداقل دو پایاننامه کارشناسی ارشد

3-4- انتشار حداقل دو مقاله غیر مستخرج از پایان نامه عضو هیأت علمی در مجلاتISI  و یا ISC که حداقل یکی از آنها باید در مجلات نمایه شده در  ISI باشد. در مجلات اشاره شده حتماً باید نام دانشگاه ملایر به عنوان محل کار عضو هیأت علمی قید شده باشد و ضمناً عضو هیأت علمی مذکور نفر اصلی در فهرست نویسندگان باشد. ( اولین عضو هیأت علمی پس از حذف نام دانشجویان )

3-5- اخذ نظر موافق شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برای راهنمایی دانشجوی دکترا با توجه به میزان حضور و سوابق پژوهشی و نیز شرایط تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلی و فعلی

تبصره 1: در شرایط خاص با تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه وگروه  بند 3-4 برای برخی از اعضای هیأت علمی می تواند تعدیل گردد.

تبصره 2: استاد راهنما با تقاضای دانشجو، موافقت استاد و تائید گروه آموزشی مربوطه در شروع تحصیل دانشجو تعیین می گردد.

تبصره 3: در صورت تشخیص استاد راهنما و تأییدگروه و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، یکی از اعضاء هیأت علمی با حداقل مرتبه استادیاری می تواند بعنوان استاد راهنمای دوم در هدایت پژوهشی دانشجو همکاری نماید. مسئولیت نهایی کلیه فعالیت ها ی دانشجو در طول دوره بر عهده استاد راهنمای اول (که در این دستورالعمل استاد راهنما نامیده می شود) خواهد بود. نسبت مشارکت استاد راهنمای اول حداقل 60% خواهد بود.

 

تبصره 4: در شرایط خاص و با پیشنهاد استاد راهنمای اول و تایید گروه آموزشی مربوطه و تصویب شورای آموزشی دانشگاه استاد راهنمای دوم می تواند از متخصصان با مدرک دکتری خارج از دانشگاه نیز انتخاب شود.

تبصره 5: تغییر استاد راهنما با تقاضای دانشجو، تایید گروه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و حداکثر تا قبل از دفاع از پیشنهاد رساله میسر می باشد. در عین حال به مراجع ذیربط در گروه و دانشگاه توصیه می شود که با تغییر استاد راهنما بجز در شرایط کاملا استثنایی و بدون حصول اطمینان از وجود دلایل موجه موافقت ننمایند.

تبصره 6: در صورت نیاز و تشخیص استاد راهنما و تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یک یا حداکثر دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاهها یا سایر متخصصان ذیصلاح با مدرک دکترا به عنوان"استاد مشاور" رساله دانشجو تعیین می گردد.

تبصره 7: حداکثر تعداد راهنمایی همزمان دانشجویان دکترا برای هر عضو هیأت علمی واجد شرایط، با توجه به مرتبه، سوابق علمی، حضور و سابقه هدایت دانشجویان قبلی آنان حداکثر تعداد 2 نفر با تایید شورای آموزشی و  تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می گردد.

ماده 4: موضوع رساله: دانشجو موظف است تا پایان نیمسال اول موضوع رساله خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و پس از تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فعالیت پژوهشی خود را آغاز کند.

ماده 5: ضوابط مربوط به حق الزحمه اساتید راهنما و مشاور توسط هیات رئیسه دانشگاه تهیه و جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارجاع می گردد.

مرحله آموزشی

ماده 6: دانشجوی دکترا باید 18-12 واحد درسی را در طول مرحله آموزشی دوره تحصیل خود که حداکثر3 نیمسال می باشد بگذراند. دروس دوره به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه آموزشی با توجه به برنامه درسی مصوب هر رشته، تعیین می گردند.

تبصره 1: گروه میتواند دروس سمینار یا  روش تحقیق  را در صورت صلاحدید ارایه دهند.

 

ماده 7: دانشجو باید در طول مرحله آموزشی در هر نیمسال تحصیلی حداقل در 6 واحد درسی و حداکثر 9 واحد درسی ثبت نام نماید مگر آنکه واحدهای باقیمانده کمتر از 6 واحد باشد.

تبصره 1: دانشجو می تواند در کل دوره آموزشی حداکثر یک درس را حذف اضطراری نماید. مشروط بر اینکه واحد های باقیمانده کمتر از حداقل واحد نشود.بدین منظور دانشجوی متقاضی حذف درس باید دلایل و مدارک لازم را ارائه کند. مراحل بعدی شامل تائید استاد راهنما، گروه آموزشی مربوطه و تصویب نهایی شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد. در هر صورت تقاضای حذف درس باید تا پیش از زمان حذف اضطراری به آموزش دانشکده تحویل شده باشد.

ماده 8: حداقل نمره قبولی در هر درس 14 از 20 است.

ماده 9: میانگین کل نمرات دانشجو در دوره آموزشی نباید از 16 کمتر باشد.

تبصره 1: در صورتیکه میانگین کل نمره های دانشجو به 16 نرسد دانشجو می تواند با نظر استاد راهنما و تائید گروه آموزشی حداکثر در یک نیمسال درس هایی را علاوه بر سقف واحدهای درسی، برای جبران میانگین کل بگذراند.

ماده 10: در شرایط خاص و در صورت نیاز، به تشخیص و پیشنهاد استاد راهنما و تائید شورای گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ، دانشجو موظف است تعدادی از دروس را حداکثر تا 6 واحد به عنوان "دروس جبرانی" بگذراند. حداقل نمره قبولی در هر درس جبرانی 14 از 20 می باشد و این دروس در میانگین کل نمرات و تعداد واحدهای دوره آموزشی دانشجو محسوب نمی گردند.

تبصره 1: از تبصره 1 ماده و ماده 10 حداکثر یک نیمسال تحصیلی به سقف دوره آموزشی دانشجو اضافه می گردد.
 

ارزیابی آموزشی

ماده 11: دانشجویانی که مرحله آموزشی را با موفقیت به انجام رسانده و حد نصاب نمره تعیین شده برای آزمون های معتبر زبان انگلیسی را دارا باشند، باید درخواست برگزاری "امتحان جامع" خود را در ابتدای نیمسال سوم یا چهارم پس از تائید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند. امتحان جامع کتبی و شفاهی  بوده و زمان انجام آن نیمسال سوم یا چهارم می باشد.

تبصره 1: دانشجو قبل از برگزاری امتحان جامع باید یکی از آزمونهای رسمی زبان را مطابق جدول زیر به تحصیلات تکمیلی ارائه نماید و برگزاری امتحان جامع منوط به ارائه مدرک زبان انگلیسی است.

 

کسب حداقل نمره 50 از امتحان MCHE

کسب حداقل نمره 500 از امتحان TOFEL

کسب حداقل نمره 450 از امتحان TOLIMO

کسب حداقل نمره 5 از امتحان IELTS

 

 

ماده 12: مواد امتحانی در آزمون جامع به انتخاب استاد راهنما، تصویب شورای گروه و تائید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

تبصره 2: سئوالات امتحان جامع به صورت مفهومی بوده و طراحان سوال به پیشنهاد گروه و تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می گردند.

تبصره 3:نمره آزمون دروس کتبی  در هر درس می بایست حداقل 14 باشد.

ماده 13:مجموع نمرات کتبی و شفاهی دانشجو در ارزیابی امتحان جامع نباید کمتر از 16 باشد. دانشجویی که حدنصاب های ذکر شده را کسب نکند در امتحان جامع مردود شده و تنها یک بار دیگر می تواند در ارزیابی جامع بعدی شرکت کند.

تبصره 1: نمره ارزیابی جامع به صورت نمره ای مجزا در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در میانگین کل نمره ها تاثیر ندارد.

ارزیابی پژوهشی

ماده 14: دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما، پیشنهاد رساله دکتری (پروپوزال) خود را پس از قبولی در آزمون جامع تنظیم و آن را حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلسه ارزیابی در اختیار اعضای کمیته راهبری قرار دهد. برگزاری جلسه ارزیابی پیشنهاد رساله دکترا حداکثر چهار ماه پس از تاریخ برگزاری آزمون جامع خواهد بود.

ماده 15: پیشنهاد رساله دکترا گزارشی مشتمل بر معرفی موضوع تحقیق، مرور فعالیتهای انجام شده در زمینه مورد نظر و ارائه توضیحات لازم در خصوص روش انجام تحقیق بوده و باید در آن بطور صریح به نوآوریهای مورد نظر در کار پژوهشی(Contributions) اشاره شده باشد.

تبصره 1: دانشجو در نیمسالی که مشغول تهیه گزارش و شرکت در ارزیابی آموزشی وپژوهشی می باشد بعنوان دانشجوی در حال گذراندن ارزیابی جامع ثبت نام می شود.

ماده 16: ارزیابی پیشنهاد رساله توسط کمیته راهبری در جلسه دفاع از پروپوزال دکتری صورت می گیرد که ترکیب آن به شرح زیر می باشد:

1-  استاد یا اساتید راهنما و مشاور (در صورت وجود)

2-  دو نفر عضو هیأت علمی در رشته مربوط با درجه حداقل استادیاری و به پیشنهاد گروه آموزشی و تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان ممتحن که حداقل یک نفر خارج از موسسه باشد.

3- یک نفر عضو هیأت علمی بعنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه بدون حق رای و صرفا به منظور نظارت بر حسن برگزاری جلسه و رعایت دستور العمل ها و آیین نامه ها.

 

ماده 17-  برنامه ریزی تشکیل جلسه ارزیابی پژوهشی و دعوت از اعضای کمیته راهبری بر عهده گروه مربوطه می باشد.

تبصره 1: برگزاری جلسه ارزیابی پیشنهاد رساله منوط به دریافت نظرات کتبی مثبت اعضای داخلی کمیته راهبری در خصوص کفایت مطالب ارائه شده در پیشنهاد می باشد.

ماده 18-  جلسه ارزیابی با هدف ارزیابی قابلیت های پژوهشی دانشجو در حضور کمیته راهبری و با هدایت نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل و پس از حضور اساتید راهنما و حداقل 1 نفر از اعضای ممتحن کمیته راهبری رسمیت می یابد. حضور عضو هیات علمی خارج از دانشگاه جهت برگزاری جلسه الزامی است.

ماده 19-  نتیجه ارزیابی پیشنهاد رساله به شرح زیر به تحصیلات تکمیلی دانشگاه منعکس می گردد:

1-  قبول

2-  غیر قابل قبول

ماده 20- چنانچه رساله دانشجو " غیر قابل قبول" ارزیابی شود، بنا به تشخیص هیات داوران دانشجو مجاز است طی حداکثر 6 ماه، به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود، اصلاحات لازم را در رساله به عمل آورد و صرفاً برای یک بار دیگر از آن دفاع کند.

ماده 21-  در هر صورت دانشجویانی که ارزیابی جامع را در نیمسال سوم یا چهارم با موفقیت بگذرانند باید حداکثر تا پایان نیمسال چهارم یا پنجم و دانشجویانی که موظف به تکرار ارزیابی جامع یا دفاع از پیشنهاد خود شده اند و یا مشمول انتخاب دروس جبرانی یا جبران معدل شد ه اند باید حداکثر تا پایان نیمسال ششم از پیشنهاد رساله خود دفاع نمایند.

تبصره 1-  طول کلی مدت مجاز تحصیل دانشجویان اعم از اینکه در یک یا دو ارزیابی جامع و دفاع از

پیشنهاد رساله شرکت نمایند یکسان بوده و مطابق با ماده 37 این آئین نامه می باشد.

ماده 22-مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حداکثر سه هفته پس از برگزاری جلسه ارزیابی پژوهشی نتیجه را کتباً به دانشجو اعلام می نماید.

مرحله پژوهشی و تدوین رساله

 

ماده 23- دانشجو موظف است فعالیتهای علمی و تحقیقی خود را از ابتدای دوره با هماهنگی استاد راهنما آغاز نماید.

ماده 24- به منظور اخذ مجوز برگزاری دفاع از رساله، دانشجو باید حداقل1 مقاله پذیرفته شده در مجلات علمی پژوهشی را دارا باشد.شایان ذکر است  ارزیابی  و سنجش  کیفیت مجله  بر عهده گروه تخصصی

مر بوطه می باشد.

تبصره 1: امتیاز مقاله در صورتی به دانشجو تعلق می گیرد که مقاله مستخرج از موضوع رساله دانشجو بوده و اسامی استاد (اساتید) راهنما و دانشگاه در مقاله ذکر شده باشند.

تبصره 2: ارائه مدارکی دال بر قبول قطعی جهت اخذ مجوز دفاعیه الزامی است.

تبصره 3: در شرایط خاص و در صورتی که دانشجوی دکتری از تولید دانش فنی و ثبت اختراع، اکتشاف و نوآوری (تایید شده توسط مراجع ذی صلاح علمی) و آثار بدیع هنری برخوردار باشد پس از تایید شورا و هیات داوران از ارائه مقاله معاف خواهد بود.

ماده 25-  اعلام آمادگی جهت دفاع از رساله با تائید استاد راهنما، گروه آموزشی مربوطه و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صورت می گیرد. (با دریافت و تکمیل فرم مجوز دفاع توسط دانشجو و طی مراحل آن)

-الصاق مقاله پذیرفته شده الزامی است.

ماده 26-  ترکیب هیأت داوران در جلسه دفاع از رساله مشابه با کمیته راهبری (ماده 16 این دستورالعمل) می باشد. اعضای هیأت داوران ترجیحاً همان افراد مدعو در جلسه ارزیابی پیشنهاد رساله بوده و در موارد ضروری با تایید شورای گروه و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه افراد متخصص دیگری می توانند در جلسه حضور یابند.

تبصره 1: همچنین یک نفر عضو هیأت علمی به انتخاب مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور نظارت بر حسن برگزاری جلسه و رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های ذیربط در جلسه دفاعیه شرکت می کند.

ماده 27-  نسخه های رساله که بر اساس شیوه نامه تدوین رساله در دوره ها ی دکترا تهیه و به تعداد کافی تکثیر شده است باید حداقل چهار هفته قبل از پیش دفاع در اختیار هیأت داوران قرار گیرد.

ماده 28-  برنامه ریزی تشکیل جلسه دفاع از رساله و دعوت از اعضاء هیأت داوران با هماهنگی گروه آموزشی و تکمیل فرمهای مربوطه بر عهده دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

ماده 29-  تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداقل دو هفته قبل از برگزاری دفاع، نماینده تحصیلات تکمیلی و مراتب آمادگی دانشجو جهت دفاع از رساله را به منظور اخذ مجوز اعلام می نماید.

ماده 30-  جلسه دفاع از رساله بصورت عمومی و با حضور هیات داوران برگزار می گردد. ترکیب هیات داوران عبارت از استاد یا اساتید راهنما و مشاور، سه نفر عضو هیات علمی در رشته مربوط با درجه حداقل استادیاری به تایید گروه آموزشی و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه که باید یک نفر از آنها خارج از موسسه باشد.

-          دفاع باید در حضور نماینده تحصیلات تکمیلی و با رعایت ضوابط وزارت علوم باشد.

تبصره 1: پس از کسب مجوز دفاع از تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آگهی برگزاری دفاعیه باید از سوی دانشجو حداقل 5 روز در معرض دید عموم در داخل دانشگاه و (در صورت لزوم) سایر دانشگاهها قرار بگیرد.

ماده 31-  نتیجه جلسه دفاع از رساله و امتیاز آن یکی از موارد زیر خواهد بود:

1- پذیرش رساله دکترا

2- پذیرش رساله دکترا پس از انجام اصلاحات پیشنهادی هیأت داوران

3-  عدم پذیرش رساله دکترا

امتیاز رساله پذیرفته شده:

1-        با درجه عالی نمره 19 تا 20

2-       با درجه بسیار خوب نمره5/17 تا99/18

3-       با درجه خوب نمره 16 تا 49/17

 

تبصره 1: ملاک تصمیم گیری در خصوص رد یا قبول رساله و همچنین درجه آن، میانگین نمراتی است که هر یک از داوران حاضر در جلسه مستقلاً به دانشجو می دهند . در این مجموعه استادان راهنما و مشاور (در صورت تعدد) مجموعا یک رای خواهند داشت. نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئول جمع آوری نمرات به طور محرمانه و نیز اخذ میانگین به عنوان نمره نهایی دانشجو است.

تبصره 2: چنانچه رساله نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، دانشجو موظف است پس از اعمال اصلاحات، مراتب را به تائید هیأت داوران رسانده و نتیجه را به تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل نماید.

تبصره 3: اعمال اصلاحات لازم در پایان نامه و یا برگزاری جلسه دفاع مجدد نباید از حداکثر مدت مجاز دوران تحصیل دانشجو تجاوز نماید و تحصیلات تکمیلی دانشگاه موظف به نظارت بر این امر و انجام اقدامات مقتضی در این خصوص است.

ماده 32-  چنانچه رساله دانشجو غیر قابل قبول ارزیابی شود بنا بر تشخیص هیأت داوران دانشجو مجاز است طی حداکثر شش ماه به شرط این که از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود اصلاحات لازم در رساله را به عمل آورد و صرفا یک بار دیگر و بدون تغییر هیأت داوران از آن دفاع نماید.

سایر مقررات

 

ماده 33-  تحصیل در دوره دکترا به صورت تمام وقت می باشد.

ماده 34- مدت مجاز تحصیل در دوره دکترا حداقل 5/3 سال و حداکثر5/4 سال است و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه ذیربط و تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزوده خواهد شد.

تبصره 1: در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی، در حداکثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کمیسیون بررسی موارد خاص بر حسب مورد با حضور استاد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی می کند و متناسب با فعالیت های کمی و کیفی و علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم گیری خواهد کرد. بر این اساس، مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب می شود.

ماده 35- دانشجو موظف است که در طول دوره تحصیل، گزارشی از فعالیت های خود در هر نیمسال تحصیلی را در انتهای نیمسال به استاد راهنمای خود تحویل دهد. انجام ثبت نام در هر نیمسال پس از نیمسال اول منوط به تحویل فرم تکمیل شده مربوط به نیمسال قبل به استاد راهنما و گروه است. در صورت عدم تایید فعالیتهای دانشجو توسط استاد راهنما در مرتبه اول به دانشجو اخطار کتبی توسط مدیر آموزش داده شده و بصورت مشروط از دانشجو ثبت نام به عمل می آید. چنانچه این موضوع برای بار دوم تکرار شود دانشجو پس از تصویب موضوع در گروه مربوطه، شورای گروه و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 36-  دانشجویان موظف به ارائه سمینار پیشرفت رساله دکتر ا در هر نیمسال تحصیلی(پس از تصویب پیشنهاد رساله دکترا) در حضور اعضای داخلی کمیته راهبری می باشند.

تبصره 1: میزان پیشرفت فعالیتهای پژوهشی دانشجو در هر نیمسال پس از تصویب پیشنهاد رساله دکتر ا به صورت "قابل قبول" و "غیر قابل قبول" در کارنامه دانشجو ثبت می گردد. در صورت احراز درجه"قابل قبول" از سوی کمیته راهبری، دانشجو می تواند به فعالیتهای پژوهشی خود ادامه دهد.

تبصره 2: چنانچه میزان پیشرفت فعالیتهای پژوهشی دانشجو از سوی کمیته راهبری "غیر قابل قبول " سنجیده شود، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده خواهد شد تا روند فعالیتهای پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد. در غیر این صورت، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

ماده79-  هر دانشجو در طول تحصیل می تواند از یک نیمسال مرخصی با احتساب در سنوات استفاده نماید. این مرخصی باید در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مصوب گردد.

تبصره 1: دانشجو در ترم اول نمی تواند از مرخصی با احتساب استفاده نماید.

ماده 38-  در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا محروم می شود:

1-  میانگین کل نمره های درسهایی که دانشجو گذرانده است (با توجه به ماده9) کمتر از 16 شود.

2- صلاحیت علمی دانشجو پس از دو بار ارزیابی جامع (با توجه به مواد 13 و 21 ) احراز نشود.

3- دانشجو پیشنهاد رساله خود را در موعد مقرر با توجه به مواد 14،20 و 21 به تأیید کمیته راهبری نرساند.

4- رساله دانشجو (با توجه به ماده 34 ) "غیر قابل قبول" ارزیابی شود.

5-  مدت مجاز تحصیل دانشجو(با توجه به ماده 37 ) به پایان برسد.

6- فعالیتهای علمی و پیشرفت پژوهشی دانشجو (با توجه به مواد 37 و 38 ) مورد تائید دانشگاه نباشد.

 

تبصره 1: در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا دانشگاه مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صرفاً گواهینامه ای را بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کند.

ماده 39-  فرمهای گردش کار به منظور تسهیل در روند اجرای این دستورالعمل ، توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهیه و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهند رسید.

ماده 40-  هر یک از دانشجویان دکتری موظف به انجام چهار فعالیت آموزشی با عنوان "دستیار آموزشی" می باشند. فعالیت دستیار آموزشی در کارنامه دانشجویان ثبت شده و فارغ التحصیلی آنها منوط به گذراندن این فعالیت می باشد.

تبصره 1: فعالیت دستیار آموزشی می تواند بصورت "حل تمرین دروس آموزشی"، "کمک به ارائه دروس عملی" و یا "ارائه مستقل درس" (ارائه هر درس معادل دو دستیار آموزشی) صورت گیرد.

41- این دستور العمل مشتمل بر 9 بخش، 41 ماده و 32 تبصره در تاریخ 23/03/91 در شورای تحصیلات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسید و برای دانشجویانی که از سال تحصیلی 91-1390 پذیرفته اند لازم الاجراست.