جمعه 4 فروردین 1402   14:56:14
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گرایش ها و مقاطع

ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1عمران و معماریدکتریعمران- سازه
2عمران و معماریکارشناسی ارشدمهندسی عمران – ژئوتکنیک
3عمران و معماریکارشناسی ارشدمهندسی عمران - سازه
4عمران و معماریکارشناسی ارشدمهندسی عمران – محیط زیست
5عمران و معماریکارشناسیمهندسی عمران