چهارشنبه 9 خرداد 1403   04:34:47
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

رشته گرایش های تحصیلی گروه ریاضی

ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1علوم ریاضی و آماردکتریریاضی کاربردی – آنالیز عددی
2علوم ریاضی و آماردکتریریاضی محض - جبر
3علوم ریاضی و آمارکارشناسی ارشدریاضی محض - جبر
4علوم ریاضی و آمارکارشناسی ارشدریاضی محض - آنالیز
5علوم ریاضی و آمارکارشناسی ارشدریاضی محض - هندسه
6علوم ریاضی و آمارکارشناسی ارشدریاضی کاربردی-آنالیز عددی
7علوم ریاضی و آمارکارشناسیریاضیات و کاربردها
8علوم ریاضی و آمارکارشناسیعلوم کامپیوتر