كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ارتباط با اداره حقوقی

1393/11/26 یکشنبه

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر ، طبقه دوم، اداره امور حقوقی دانشگاه ملایر

تلفن مستقیم: 32355368

تلفن داخلی: 224