معرفی کارکنان
دکتر محمدرضا علیمرادی
فاطمه شفیعی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه فاطمه شفیعی سرپرست کتابخانه دانشکده عمران و معماری
پری محمدی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه پری محمدی کارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی
مرضیه عظیمی فر
محمد مهری
  • 1390/8/4 چهارشنبه محمد مهری کارشناس پژوهشی و نشریات علمی
علی رسولی
1