پنجشنبه 30 فروردین 1403   22:12:00
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
کارکنان مدیریت امور بین الملل
دکتر محمد رضا محبی فر

دکتر محمد رضا محبی فر

دکتر محمد رضا محبی فر

سمت: رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی

تلفن محل کار: 32457311

تلفن داخلی: 216

پست الکترونیکی: international@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MMohebifar