پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:34:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف امور دانشجویی
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389

مدیریت امور دانشجویی

-          تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی .

-          اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان .

-          تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان .

-          برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها .

-          انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط .

-          انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان .

-          نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی .

-          نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت ،تغذیه و بهداشت محیط .

-          برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف .

-          برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها .

-          نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی ،شغلی و شخصی به دانشجویان .

-          انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه .

-          بررسی نیازهای پرسنلی ،تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع .

-          برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی .

-          انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی .

-          نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کار کرد آنها .

-          اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی .

-          برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویالن و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها .

-          ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی .

-          نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ،میادین و امکانات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

-          پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان .

-          بر گزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

-          ارزشیابی کار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم .

-          اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه .

-          فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه .

-          پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط .

-          انجام سایر امور محوله از سوی مام مافوق .