چهارشنبه 9 خرداد 1403   03:44:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار توسعه و پشتیبانیبيشتر
1401/5/15 شنبه منقضی شده است فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره بوفه های دانشگاه ملایر
دانشگاه ملایر در نظر دارد مزایده یک مرحله ای اجاره بوفه های دانشگاه به شماره مزایده ۵۰۰۱۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۲  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ می باشد
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت  ۹صبح روز چهارشنبه شنبه ۲ شهریورماه
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر، دانشگاه ملایر و تلفن ۰۸۱۳۲۴۵۶۵۰۹