چهارشنبه 9 خرداد 1403   04:36:32
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار توسعه و پشتیبانیبيشتر
1400/7/26 دوشنبه منقضی شده است آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس دانشگاه ملایر
دانشگاه ملایر در نظر دارد تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس این دانشگاه را با توجه به توضیحات مندرج در این آگهی و اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
  1. مشخصات فنی مطابق اسناد مناقصه
  2. محل تأمین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی دانشگاه
  3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (1500000000) ریال می باشد که فقط ضمانت نامه معتبر بانکی مورد پذیرش می باشد.
  4. مدت زمان تحویل تجهیزات : از عقد قرارداد با برنده مناقصه به مدت 20 روز
  5. محل تحویل تجهیزات: سایت دانشگاه ملایر واقع در کیلومتر 4 جاده اراک می باشد .
  6. پیمان به صورت خرید تجهیزات می باشد  
  7. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.
  8. کلیه پرداخت ها به صورت اسناد خزانه اسلامی شماره اخزا 001 و 006 با سررسید سال 1403 است. (نرخ تنزیل روز شمار 15 درصد به کلیه پرداختی ها جداگانه قابل پرداخت است)
لذا از کلیه تأمین کنندگان دعوت به عمل می آید اقدام لازم را در این خصوص مبذول نمایند.
محل دریافت اسناد :
سامانه ستاد به نشانی http://setadiran.ir
مهلت و محل تحويل پيشنهادات :
آخرین مهلت دانلود شرایط مناقصه شنبه مورخ 1 آبان 1400 خواهد بود و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 11 آبان 1400 می باشد .
 محل تحويل ضمانت شرکت در مناقصه، دبيرخانه دانشگاه ملایر به آدرس ملایر کیلومتر 4 جاده اراک. دانشگاه ملایر صندوق پستی : 6571995863
ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :
ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 12 آبان 1400 ساختمان مرکزی دانشگاه ملایر دفتر معاون اداری و مالی