منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
امکانات ورزشی دانشگاه ملایر
سامانه های تربیت بدنی
معرفی افراد
مگامنو
نوار راهبری
ورود
سامانه های تربیت بدنی
سامانه ثبت نام دوره های ورزشی فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان
اطلاعات عضو شاغل در دانشگاه (پدر یا مادر)
* نام و نام خانوادگی: * کد ملی:
* تلفن همراه
اطلاعات دوره ها و فرزند
ثبت اطلاعات دوره های ورزشی فرزندان کارکنان
ویرایش حذف

* نام و نام خانوادگی فرزند:
* سن فرزند:
* جنسیت:
* نام دوره: