شنبه 7 خرداد 1401   11:11:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گرایش ها و مقاطع
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1منابع طبیعی و محیط زیستدکتریعلوم و مهندسی محیط زیست
2منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیست –آلودگی محیط زیست
3منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین
4منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیست – مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
5منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیعلوم و مهندسی محیط زیست