یکشنبه 30 شهریور 1399   05:06:17
معرفی افراد
داود صالحی

1394/2/21 دوشنبه

داود صالحی

سمت: مدیر امور عمومی دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32230023

تلفن داخلی: 288