کمیته (HSE)بيشتر
چهارشنبه 8 اسفند 1397 اهداف کمیته HSE

اهداف بلند مدت این کمیته عبارتند از:

·         برنامه ریزی و تصویب مقررات لازم برای نیل به اهداف ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی در در بخش های مختلف دانشگاه

·         ارایه آموزش های لازم به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی به منظور ارتقای آگاهی و فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در دانشگاه

·         نظارت بر فعالیت افراد در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و استانداردها

·         کمک به کاهش زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث احتمالی

·         هدفمند نمودن فعالیت‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در دانشگاه

·         تهیه، تصویب و صدور دستورالعملهای اجرائی مرتبط و مورد نیاز جهت اعمال در دانشگاه 

·         ارزیابی مؤثر مخاطرات ایمنی، بهداشتی و محیط‌زیست در در بخش های مختلف دانشگاه

·         شناخت قوانین و مقررات ایمنی و محیط کار

·         رعایت مسائل حفاظت و ایمنی آزمایشگاه ها

·         فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب و فرهنگ‌سازی درزمینه های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست برای کلیه افراد دانشگاه

·         کمک به اجرایی ساختن الزامات و طرح‌های موجود در زمینه های ایمنی،  بهداشت و محیط‌زیست