پنجشنبه 15 خرداد 1399   09:20:22
معرفی کارکنان
مرضیه کهندل

1394/2/21 دوشنبه

مرضیه کهندل

سمت: مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

تلفن محل کار: 32355491

تلفن داخلی: 320

دورنگار: 32355491

پست الکترونیکی: m.kohandel@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ریاضی