شنبه 8 آذر 1399   16:55:56
معرفی افراد
دکتر علیرضا سوری

1395/3/24 دوشنبه

دکتر علیرضا سوری

سمت: رئیس دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32355465

تلفن داخلی: 500

پست الکترونیکی: arsouri@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~ARSouri/