شنبه 10 آبان 1399   05:26:39
معرفی افراد
دکتر علیرضا سوری
دکتر محمود مرادی
دکتر مهدی کاظمی
دکتر مهیار یوسفی
دکتر وحید نائینی
دکتر حمیدرضا افتخاری
دکتر مهدی کزازی
  • 1394/1/23 یکشنبه دکتر مهدی کزازی دانشکده فنی و مهندسی مسئول پیگیری امور گروه مهندسی مواد
ریحانه فرهادی کیا
مهدی رفیعی
  • 1391/10/6 چهارشنبه مهدی رفیعی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی
سعید رحیمی
  • 1396/10/20 چهارشنبه سعید رحیمی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی
عباس ربیعی
  • 1391/8/16 سه‌شنبه عباس ربیعی کارشناس گروه ها و کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی
1