پنجشنبه 15 خرداد 1399   09:34:35
معرفی افراد
دکتر علیرضا سوری
دکتر محمود مرادی
دکتر مهدی کاظمی
دکتر مهیار یوسفی
دکتر وحید نائینی
دکتر حمیدرضا افتخاری
دکتر مهدی کزازی
ریحانه فرهادی کیا
مهدی رفیعی
سعید رحیمی
عباس ربیعی
  • عباس ربیعی کارشناس گروه ها و کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی
1