جمعه 7 آذر 1399   09:13:44
معرفی افراد
دکتر علی مقدسی

1394/6/15 یکشنبه

دکتر علی مقدسی

سمت: مسئول پیگیری امور گروه فیزیک

تلفن داخلی: 354

پست الکترونیکی: ali.moghadasi@yahoo.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AMoghadasi