جمعه 7 آذر 1399   08:50:48
معرفی افراد
دکتر یاسین قلی ئی

1394/6/15 یکشنبه

دکتر یاسین قلی ئی

سمت: سرپرست گروه شیمی

تلفن داخلی: 357

پست الکترونیکی: yasingholiee@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~YGholiee