دوشنبه 13 تیر 1401   19:26:16
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمود ناصری

دکتر محمود ناصری

دکتر محمود ناصری

سمت: معاون دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355404

تلفن داخلی: 350

سوابق تحصیلی:
دانشیار نانوفیزیک