جمعه 7 آذر 1399   09:03:54
معرفی افراد
احمد ایزدی

1393/10/22 دوشنبه

احمد ایزدی

سمت: مسئول دفتر دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355404

تلفن داخلی: 350