جمعه 2 آبان 1399   10:58:39
کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی
معصومه باقری
امیرحسین ناصرپور
سید علی میرشاه ولد
رضا جعفری
  • 1390/8/4 چهارشنبه رضا جعفری کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر
1