دوشنبه 13 تیر 1401   20:29:55
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر علیرضا شایگان فر

دکتر علیرضا شایگان فر

دکتر علیرضا شایگان فر

سمت: مسئول پیگیری امور گروه مهندسی فضای سبز

تلفن داخلی: 479

پست الکترونیکی: shayganfar.a.r@gmail.com

سوابق تحصیلی:

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AShayganfar