دوشنبه 3 مهر 1402   21:14:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر شهریار مهدوی

دکتر شهریار مهدوی

دکتر شهریار مهدوی

سمت: رئیس دانشکده کشاورزی

تلفن محل کار: 32355338

تلفن داخلی: 470

پست الکترونیکی: sh.mahdavi@malayeru.ac.ir

پست الکترونیکی2: smahdaviha@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
دکتری علوم خاک گرایش شیمی و آلودگی خاک


سوابق اجرایی و مدیریتی قبل از استقلال از دانشگاه بوعلی سینا

- سرپرست آزمایشگاه خاکشناسی مجتمع آموزش عالی ملایر

 - معاون گروه محیط زیست

- اولین مدیر گروه رشته محیط زیست

- معاون آموزشی مجتمع آموزش عالی ملایر

- عضو کمیته ترفیع مرکزی مجتمع آموزش عالی ملایر

- مسئول راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه­های (آلودگی محیط زیست و بیولوژی حیات وحش)

- عضو شورای پژوهشی حفاظت محیط زیست استان همدان به مدت 2 سال


سوابق اجرایی و مدیریتی بعد از استقلال از دانشگاه بوعلی سینا

- مدیر گروه محیط زیست مجتمع آموزش عالی ملایر (برای دومین بار)

- عضو شورای پژوهشی مجتمع آموزش عالی ملایر

- مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه ملایر

- معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ملایر

- عضو حقیقی کمیسیون انتقادات و پیشنهادات و کمیته قرارداهای دانشگاه ملایر

- اولین مدیر گروه رشته خاکشناسی دانشگاه ملایر

- عضو پیوسته کارگروه پژوهش استان همدان با حکم استاندار وقت به مدت 2 سال

- تهیه و تدوین و تصویب آیین نامه پژوهشی برای اولین بار در دانشگاه ملایر پس از استقلال با تقدیر نامه از ریاست محترم دانشگاه ملایر

- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های شیمی، خاکشناسی، مرتع و آبخیزداری و محیط زیست ساختمان جدید دانشگاه با حکم ریاست وقت دانشگاه

-تقدیر نامه خرید ادوات و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی بالغ بر 3  میلیارد ریال و خریدهای ارزی با اعتبار  500000 یورو و شروع به فعالیت آزمایشگاه مرکزی

-تقدیر نامه ایجاد، راه­اندازی اولین شبکه LAN دانشگاه ملایر در محل جدید دانشگاه

- راه­اندازی و ایجاد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و اولین سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با حکم ریاست وقت دانشگاه

- مدیر گروه علوم خاک دانشگاه ملایر در دوره متوالی (4 سال)

- مسئول تجهیز و راه­اندازی آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک دانشگاه ملایر

- سرپرست آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک دانشگاه ملایر

- عضو کارگروه تخصصی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

- عضو شورای آزمایشگاه ها و کارگاه­های دانشگاه

- عضو شورای انتشارات دانشگاه

- عضو هیأت تحریریه مجله گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار دانشگاه ملایر

- رئیس دانشکده کشاورزی
- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه از سال 1398

 

دانلود رزومه
 

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~SMahdavi/