یکشنبه 2 آبان 1400   00:22:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر علی ختن لو

1394/5/17 شنبه

دکتر علی ختن لو

سمت: رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355466

تلفن داخلی: 272

پست الکترونیکی: a.khotanloo@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکترای تخصصی ریاضی محض - آنالیز ریاضی ، دانشگاه شیراز

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AKhotanloo