چهارشنبه 15 مرداد 1399   23:52:09
معرفی افراد
دکتر علی ختن لو

1394/5/17 شنبه

دکتر علی ختن لو

سمت: سرپرست دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355466

تلفن داخلی: 381

پست الکترونیکی: a.khotanloo@malayeru.ac.ir