شنبه 12 آذر 1401   19:18:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر امین ترنجیان

دکتر امین ترنجیان

دکتر امین ترنجیان

سمت: معاون دانشجویی

تلفن محل کار: 32355461

تلفن داخلی: 301

پست الکترونیکی: moavenat.daneshjoee@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AToranjian