یکشنبه 4 آبان 1399   11:24:04
معرفی کارکنان
دکتر محمد بشیرگنبد
 دکتر بختیار فتاحی
دکتر سعید آریا پوران
صدرالله احمدی مجد
حسین اولیائی
رضا نادری مطیع
عباس احمدی
  • 1392/11/2 چهارشنبه عباس احمدی مسئول دبیرخانه‌ی معاونت دانشجویی
رضا مومنی
  • 1394/3/12 سه‌شنبه رضا مومنی کارشناس تسویه حساب دانشجویی
امیر حسین رحیمی
محمدحسین چهاردولی
محسن هدایتی
حامد طرماح
زهرا مرادی
یاسر کشاورزیان
بهروز کامرانی
سمیرا سامنی
بهاره خالقی
مریم طاهری
سمیه چوبین
1