جمعه 7 آذر 1399   08:21:50
معرفی افراد
شیرین غیاثوند

1391/10/2 شنبه

شیرین غیاثوند

سمت: کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن محل کار: 32355450

تلفن داخلی: 440

پست الکترونیکی: Saba.ghiasvand@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت