جمعه 1 تیر 1403   18:45:04
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر داود محمدرضایی
سرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دکتر نسرین حسن زاده
معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دکتر محمد بشیرگنبد
سرپرست گروه مهندسی طبیعت
دکتر عباس زمانی
سرپرست گروه مهندسی منابع طبیعی- شیلات
دکتر محمدرضا گیلی
سرپرست گروه علوم و مهندسی محیط زیست
شیرین غیاثوند
کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
علی رسولی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست