سه‌شنبه 6 آبان 1399   03:59:12
معرفی افراد
دکتر علیرضا ایلدرمی
دکتر سیده ثمر مرتضوی
دکتر بهنوش فرخزاده
دکتر لیما طیبی
  • 1395/8/11 سه‌شنبه دکتر لیما طیبی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست مدیرگروه علوم و مهندسی شیلات
دکتر کامران شایسته
  • 1395/8/11 سه‌شنبه دکتر کامران شایسته دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست مدیرگروه علوم و مهندسی محیط زیست
شیرین غیاثوند
حشمت الله رضایی
1