جمعه 15 مهر 1401   10:08:30
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

رشته گرایش ها و مقاطع

ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
3ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
4ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم تربیتی