شنبه 12 آذر 1401   19:08:14
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر یداله قاسمی پور

دکتر یداله قاسمی پور

دکتر یداله قاسمی پور

سمت: مسئول پیگیری امور گروه روانشناسی

تلفن داخلی: 409

صفحه خانگی: http://research.malayeru.ac.ir/~YGhasemipour