دوشنبه 13 تیر 1401   20:29:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر وحید نائینی

دکتر وحید نائینی

دکتر وحید نائینی

سمت: سرپرست دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32355465

تلفن داخلی: 565

پست الکترونیکی: vnaeini@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~VNaeini