چهارشنبه 9 خرداد 1403   03:50:28
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسی
3ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی
4ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
5ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی
6ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
7ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
8ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدعلوم قرآن و حدیث
9ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمطالعات قرآن و حدیث گرایش معارف قرآن
10ادبیات و علوم انسانیکارشناسیحقوق
11ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم تربیتی
12ادبیات و علوم انسانیکارشناسیروانشناسی
13ادبیات و علوم انسانیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسی
14ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم ورزشی
15ادبیات و علوم انسانیکارشناسیمدیریت کسب و کار
16ادبیات و علوم انسانیکارشناسیمشاوره