چهارشنبه 19 مرداد 1401   15:44:55
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسی
3ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی
4ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
5ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی
6ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
7ادبیات و علوم انسانیکارشناسیحقوق
8ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم تربیتی
9ادبیات و علوم انسانیکارشناسیروانشناسی
10ادبیات و علوم انسانیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسی
11ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم ورزشی
12ادبیات و علوم انسانیکارشناسیمدیریت کسب و کارهای کوچک