دوشنبه 20 مرداد 1399   11:56:22
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آئین نامه های دانشجویی
شنبه 2 مرداد 1389 آئین نامه کمیته انضباطی دانشجویان

مقدمه:

دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه زیر نظر معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه می‌باشد : باعنایت به مصوبات متعدد ومکرر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بویژه آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب مورخ20/4/74، صلاحیت انحصاری کمیته‌های انضباطی را برای رسیدگی به تخلفات دانشجویان مورد تاکید قرارداده و آن را تنها نهاد صالح برای تعقیب قضایی و کیفری جرائم احتمالی دانشجویان از طریق مراجع ذیصلاح (تبصره 4 بند 5/ ب ماده 7) مشخص می نماید .هر گاه دانشجویی درمکانهایی به عنوان دانشجو فعالیت داشته باشد از قبیل سفرهای علمی، محلهای کارآموزی، خوابگاه و... مرتکب عملی شود که برحسب قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، کمیته انضباطی می‌تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه این آیین نامه، موارد را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذی صلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. به هرحال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و‌معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی، کمیته انضباطی آن دانشگاه است) . در نتیجه کمیته انضباطی تنها مرجع قانونی برای بررسی و رسیدگی به تخلفات دانشجویان می‌باشد و صدور هر گونه حکمی برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه غیر قانونی، اعلام گردد.

  پاسداری از محیط های علمی، آموزشی و پژوهشی و کمک به سالم نگهداشتن آنها اهداف والایی هستند که پرداختن به آن از وظایف تک تک دانشگاهیان است. نگهبانی از نظم و انضباط از یک سو ضرورتی اجتناب ناپذیر است از سوی دیگر ظرایفی دارد که کم توجهی به آنها چه بسا این فرایند پر ارزش را از اهداف اصلی آن، منحرف سازد. از آنجا که هدف اصلی انسان سازی است عملکرد کمیته‌های انضباطی را باید با توجه به اثرات مستقیم و جنبی آن در راستای این هدف تنظیم و هدایت کرد. و از طرف دیگر سالم سازی فردی را مد نظر قرار داد. از یک جهت باید انتظار تاثیر گذاری سریع و برقراری فوری نظم را داشت و از جهت دیگر آثار دراز مدت و نفوذ ریشه دار در دل و جان مخاطبان و حفظ حرمت حریم ها را از یاد نبرد.

با توجه به قداست علم واخلاق و محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری کند، در غیر اینصورت براساس مفاد آیین نامه‌‌انضباطی دانشجویان باوی برخورد می‌شود‌‌ در راستای تعمیم اجرای تبصر3 ماده 7 آیین نامه انضباطی دانشجویان تخلفات مندرج درماده 6 آیین نامه با قید تنبیهات متناسب براساس ماده 1 از بخش 1 به شرح زیر اعلام می گردد.  

 

ماده6 آیین نامه‌- حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی:

الف- رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل)

1- الف- تهدید،‌تطمیع، توهین، فحاشی، هتاکی، افتراء
2- الف- ضرب و جرح
3 – الف- جعل
1-3- الف- جعل اسناد دولتی ( خارج از دانشگاه)
2-3- الف- جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه:
3-3- الف- ارائه اسناد جعلی به دانشگاه :
4-3- الف- جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن ( اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزار)

 4- الف- سرقت
1-4- الف- سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه
2- 4- الف- سرقت اموال دانشگاه یا خوابگاه
3-4- الف- سرقت سئوالات یا ورقه های امتحانی :

5- الف- رشوه یا اختلاس
1‌- 5- الف- دادن رشوه در ادارات و سازمانهای خارج از دانشگاه
 2‌-5- الف- دادن رشوه به یکی از کارکنان دانشگاه
3‌- 5- الف- اختلاس در اموال دانشگاه یا خارج دانشگاه
6- الف- قتل:
1-6- الف- ارتکاب قتل :
2-6- الف- شرکت در قتل


2- ب- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری
1- ب- تقلب در امتحان
2-ب- فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگر در امتحان:
1-‌2- ب- فرستادن دیگری بجای خود به امتحان :
2-2- ب- شرکت به جای دیگر در امتحان :
3- ب- ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجری برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود
1-3-ب- اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه:
2-3- ب- اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد وقفه در برنامه‌ها یا نظم دانشگاه :
3-3- ب‌- عدم رعایت مقررات دانشگاه :
4- 3‌ـ ب‌- عدم رعایت مقررات خوابگاه
4‌- ب‌- ‌ایراد‌خسارت‌به‌اموال‌دانشگاه‌یا‌خوابگاه‌یا‌سایر‌امور‌اموال بیت
المال
1-4- ب- ایراد خسارت به اموال غیر شخصی:‌
2-4- ب- ایراد خسارت به اموال شخصی:


 ج - رسیدگی به تخلفات سیاسی
1- ج- دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهکهای محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها
2- ج- عضویت درگروههای محارب یا مفسد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها
1-2- ج- عضویت یا هواداری از گروههای غیر قانونی منحله (گروههایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد).
2-2- ج- انجام اعمالی که به نفع گروههای غیر قانونی منحله باشد.
3- ج- فعالیت و تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادی و غیر قانونی
یا ملی و ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی4- ج – توهین به شعائر اسلامی (مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک بطور شفاهی یا کتبی از طریق شعر نویسی، پخش اعلامیه و...)
5- ج – ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

د - رسیدگی به تخلفات اخلاقی
1- د- استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد.
1-1- د- استفاده از مواد مخدر:
2–1- د- اعتیاد به مواد مخدر:
3-1- د- نگهداری، خرید و فروش یا توزیع موادمخدر:
4-1- د- تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد مخدر :


5-1- د- استفاده ا زمشروبات الکلی:
6-1- د- خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی :
7-1- د- تشکیل جسله جهت استفاده از مشروبات الکلی:
8-1- د- استفاده از ابزار قمار:
9-1-د- ترویج و توزیع ابزار قمار
2- د- استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه‌های رایانه‌ای مستهجن یا مداخله در خرید وفروش یا تکثیر و توزیع این گونه وسایل.
1-2- د‌- استفاده از فرآورده‌های صوتی و تصویری غیرمجاز،عکس، فیلم یا لوحه‌های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن
2-2- د- مداخله در خرید و فروش تکثیر یا توزیع فرآورده‌های فوق
3- ‌د- عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل

1-4‌- د- استفاده از کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو لعب
2-4- د- توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو لعب

5- د- عدم رعایت شئون دانشجویی
1-5- د- ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می‌شود (مانند عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، ایجاد درگیری و...).
2-5- د-عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم
3- 5- د- ایجاد مزاحمت

6- د- داشتن رابطه نامشروع
7- د- تشکیل یاشرکت در جلسات نامشروع :
1-7- د- شرکت در جلسه نامشروع
2-7- د- تشکیل جلسات نامشروع یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع
 8‌- د- انجام عمل منافی عفت