پنجشنبه 30 فروردین 1403   14:31:57
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
دبیرخانه هیأت اجرائی جذببيشتر
دوشنبه 28 دی 1394 ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه
 
 

1- رئیس دانشگاه (رئیس هیأت)

2- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- پنج تا هفت عضو هیأت علمی دانشگاه با معرفی رئیس دانشگاه و انتخاب هیأت عالی جذب

دبیر هیأت از میان اعضای هیأت علمی هیات اجرایی انتخاب وبا حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.