جمعه 29 تیر 1403   02:03:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
دبیرخانه هیأت اجرائی جذببيشتر
دوشنبه 28 دی 1394 وظایف، کارگروه ها و تقویم مراحل جذب اعضای هیات علمی
 
 

وظایف و اختیارات هیأت جذب

- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم

 

 

دبیرخانه

کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و... توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب که دارای امکانات و تجهیزات مناسب و مکانیزه است، انجام خواهد شد. رئیس دبیرخانه را رئیس هیأت اجرایی جذب تعیین می نماید. رئیس دبیرخانه زیرنظر دبیر هیأت اجرایی جذب فعالیت می‌نماید.

 

 

تقویم مراحل جذب اعضای هیات علمی

فراخوان عمومی برای استخدام اعضای هیأت علمی دو بار در سال و در ماه‌های شهریور و بهمن از طریق وب سایت وزارت علوم به صورت متمرکز انجام خواهد شد. زمانبندی مراحل جذب به شرح زیر می باشد:

1- دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان (حداکثر5 روز)

2- بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب (حداکثر 5 روز)

3- تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی (حداکثر7 روز)

4- نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و علمی دردانشگاه ( حداکثر 45 روز)

5- اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب دانشگاه (حداکثر 15 روز)

6- ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم (حداکثر 7 روز)

7- اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم (حداکثر45 روز)

8- اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی (حداکثر 10 روز)

 

 

کارگروه بررسی توانایی علمی

به منظور بررسی توانائی علمی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و...) و همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص های مختلف زیرنظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد.تشکیل کارگروه بررسی توانایی علمی الزامی نمی باشد. ترکیب اعضای هر کارگروه به شرح زیر خواهد بود.

1- رئیس دانشکده، ‌رئیس پژوهشکده ذیربط

2- مدیر گروه آموزشی، پژوهشی ذیربط

3- حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیأت اجرایی جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می شوند.

4- یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که بایستی از اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه باشد. اعضای هر کارگروه با نظر و تأیید هیأت اجرایی جذب و حکم رئیس هیأت به مدت 2 سال منصوب می‌شوند. اعضای کارگروه پس از بررسی‌های لازم، نتیجه بررسی توانایی علمی متقاضیان را در فرمهای مربوطه تکمیل نموده و آنها را توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت اتخاذ تصمیم به صورت محرمانه به هیأت اجرایی جذب ارائه خواهد نمود.

 

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (حق‌التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و...) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظر هیأت اجرایی جذب تشکیل خواهد شد.

1- نماینده رئیس دانشگاه

2- نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند.

مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی بدون حق رأی بنا به تشخیص رئیس هیأت در جلسات می‌تواند شرکت کند