دوشنبه 20 آذر 1402   01:13:41
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

رشته گرایش ها و مقاطع گروه مهندسی مکانیک

ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1فنی و مهندسیکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
2فنی و مهندسیکارشناسیمهندسی مکانیک