جمعه 7 آذر 1399   20:12:25
معرفی کارکنانبيشتر
فریدون زندی مقدم

1394/3/17 یکشنبه

فریدون زندی مقدم

سمت: کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی

تلفن محل کار: 32355467

تلفن داخلی: 253