شنبه 10 آبان 1399   05:29:32
معرفی افراد
دکتر نسرین حسن زاده

1394/2/21 دوشنبه

دکتر نسرین حسن زاده

سمت: مدیر امور پژوهشی

تلفن محل کار: 32355487

تلفن داخلی: 321

پست الکترونیکی: n.hassanzadeh@malayeru.ac.ir

پست الکترونیکی2: nasrinhassanzadeh@gmail.com