منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
تصویر
مشاوره اینترنتی
معرفی افراد
مگامنو
نوار راهبری
ورود
معرفی افراد
دکتر سعید آریا پوران

1392/11/2 چهارشنبه

دکتر سعید آریا پوران

سمت: رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

تلفن محل کار: 32355328

تلفن داخلی: 303

پست الکترونیکی: s.ariapooran@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری روانشناسی