لیست تلفن های ضروری دانشگاه ملایر
دکتر رسول احمدی فر

1394/5/17 شنبه

دکتر رسول احمدی فر

سمت: رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن محل کار: 32355348

تلفن داخلی: 401 و 406

پست الکترونیکی: rahmadifar@malayeru.ac.ir , r_ahmadifar@yahoo.com

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه دوم، ریاست دانشکده

سوابق تحصیلی:
دکتری حقوق خصوصی - دانشگاه مفید - سال 1390

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~RAhmadifar