معرفی کارکنان
دکتر هدایت اله اعتمادی زاده

1393/9/1 شنبه

دکتر هدایت اله اعتمادی زاده

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32355424

تلفن داخلی: 280

پست الکترونیکی: etemad.hedayat@gmail.com

سوابق تحصیلی:
دکتری برنامه ریزی درسی