معرفی افراد
مهدی غیاثوندان

1394/4/4 پنجشنبه

مهدی غیاثوندان

سمت: رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تلفن محل کار: 32456514

تلفن داخلی: 221

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی زلزله