معرفی افراد
مهدی غیاثوندان

مهدی غیاثوندان

مهدی غیاثوندان

سمت: رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تلفن محل کار: 32456514

تلفن داخلی: 220

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی زلزله