پنجشنبه 15 خرداد 1399   09:14:06
مدیرگروه
دکتر زهرا موحدی

1395/8/29 شنبه

دکتر زهرا موحدی

سمت: مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی

تلفن داخلی: 472

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~zmovahedi