چهارشنبه 9 خرداد 1403   03:07:14
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار توسعه و پشتیبانیبيشتر
1401/10/16 جمعه آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکار و مناقصه عمومی يك مرحله‌ای (تکمیل فاز اول دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر)
دانشگاه ملایر در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام عملیات موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
الف) موضوع پروژه: تکمیل فاز اول دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر
ب) مبلغ برآورد اولیه پروژه: 173427364378ریال (یکصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و سیصد و هفتاد و هشت ریال)
ج) مدت انجام کار: 9 ماه
د) محل انجام کار: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر
ه) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 8672000000ریال (هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال)، بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار حداقل سه ماهه از تاریخ تحویل پیشنهاد و با قابلیت تمدید برای 3 ماه دیگر و یا واریز وجه نقد به شماره شبا متمرکز سپرده 57010004001071507378919 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام دانشگاه ملایر قابل پذیرش خواهد بود. 
و) محل فروش و تحویل اسناد: هر سه پاکت الف، ب و ج باید بصورت الکترونیکی در سایت ستاد ایران بارگذاری شوند و فقط اصل پاکت الف در پاکت  مجزا و مهر و موم شده که مشخصات مناقصه بر روی آن نوشته شده است در مهلت مقرر به نشانی کارفرما ارسال و در دبیرخانه ثبت گردد.
ز) تاریخ فروش اسناد مناقصه:  مطابق زمان اعلام شده در سامانه ستاد ایران به شماره
ح) زمان تحویل اسناد مناقصه: مطابق زمان اعلام شده در سامانه ستاد ایران
ت) اعتبارات مالی پروژه از محل اعتبارات عمرانی بصورت نقد خواهد بود.
ی) شرایط پیمانکار: 1- داشتن حداقل رتبه 3 ابنیه و 4 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارا بودن ظرفیت آزاد کار  و گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی
ک) نشانی کارفرما: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر- دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی تلفن: 32456518 -081
ل) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد ارزیابی و مناقصه مندرج است.
تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه : ساعت 10 روز شنبه مورخ 24 دی 1401
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. *