چهارشنبه 9 خرداد 1403   03:31:41
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار توسعه و پشتیبانیبيشتر
1400/9/3 چهارشنبه منقضی شده است فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه درمان تکمیلی دانشگاه ملایر در ســـــال تحصیلی 1401-1400
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه درمان تکمیلی دانشگاه ملایر در سال1400 به شماره 2000000050000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 01 آذر 1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 06 آذر 1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز سه شنبه تاریخ 16 آذر 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 17 آذر 1400
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339944
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376