پنجشنبه 10 اسفند 1402   23:15:22
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

مناقصات و مزایدات

1402/1/1 سه‌شنبه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر در سال 1402 (نوبت دوم)  دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای امور محوله تاسیسات دانشگاه ملایر در سال 1402 به شماره 2001000050000020 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس https://setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 27 اسفند 1401 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 05 فروردین 1402 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز سه شنبه تاریخ  فروردین 1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 16 فروردین 1402  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08132456502 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376